Dịch thuật: Xe loan gió cuốn lưng trời (157) (Bích Câu kì ngộ)

 

XE LOAN GIÓ CUỐN LƯNG TRỜI (157)

          Xe loan: Tức “loan xa” 鸾车 / 鸞車, lấy chuông nhỏ bằng vàng trang sức trên xe, khi xe chạy phát ra âm thanh nghe như tiếng chim loan kêu. Thần tiên thường cưỡi “loan xa”. Lí Bạch 李白  Phi long dẫn 飞龙引 bài 1 viết rằng:

Hoàng Đế chú đỉnh vu Kinh sơn

Luyện đan sa

Đan sa thành hoàng kim

Kị long phi thướng Thái Thanh gia

Vân sầu hải tư linh nhân ta

Cung trung thái nữ nhan như hoa

Phiêu nhiên huy thủ lăng tử hà

Tùng phong túng thể đăng loan xa

Đăng loan xa, thị Hiên Viên

Ngao du thanh thiên trung

Kì lạc bất khả ngôn

黄帝铸鼎于荆山

炼丹砂

丹砂成黄金

骑龙飞上太清家

云愁海思令人嗟

宫中彩女颜如花

飘然挥手凌紫霞

从风纵体登鸾车

登鸾车侍轩辕

遨游青天中

其乐不可言

(Hoàng Đế đúc bảo đỉnh dưới Kinh sơn

Luyện đan sa

Khi đan sa luyện thành hoàng kim

Liền cưỡi rồng bay lên thiên đình

Hoàng Đế thành tiên khiến người đời than thở

Cung nữ trong cung đẹp như hoa

Cũng theo Hoàng Đế vẫy tay cưỡi ráng đỏ

Theo gió nhẹ nhàng bước lên xe loan

Bước lên xe loan theo hầu Hiên Viên Hoàng Đế

Ngao du cõi thanh thiên

Lạc thú đó không thể nói nên lời)

https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%9E%E9%BE%99%E5%BC%95%E4%BA%8C%E9%A6%96/2864090

Xe loan gió cuốn lưng trời

Tiên về động bích, tình rơi cõi trần

(Bích Câu kì ngộ: 157 - 158)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 26/7/2022

Previous Post Next Post