Câu đối: Vụ cái vân lung mê cổ sát .....

 

霧蓋雲籠迷古剎

風吹雨打動伽藍

Vụ cái vân lung mê cổ sát

Phong xuy vũ đả động già lam 

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                 Quy Nhơn 25/7/2022

Previous Post Next Post