Dịch thuật: Nhờ tay kim tướng đưa duyên xích thằng (136) (Bích Câu kì ngộ)

 

NHỜ TAY KIM TƯỚNG ĐƯA DUYÊN XÍCH THẰNG (136)  

          Kim tướng: Theo ý riêng, “kim tướng” ở đây chỉ Đức Phật.

Theo Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn, “Kim cang thân” 金剛身, tức là thân của Phật, nghĩa là cái thân thể cứng chắc, bền bỉ như chất kim cang, chẳng khi nào nát vậy.

Cũng gọi là “Kim cang thể” 金剛體: Vóc kim cang. Cái hình vóc đầy đủ, bền bỉ, chẳng hoại.

Hoặc “Kim thân” 金身: Thân thể màu sắc như vàng ròng. Tức thân thể của Phật.

(Quyển 2, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1992)

Xích thằng: Tức dây đỏ, dây tơ hồng, chỉ đỏ, chỉ hồng.

Trong Tục huyền quái lục 续玄怪录của Lí Phúc Ngôn李复言đời Đường có thuật câu chuyện:

          Vi Cố 韦固 người Đỗ Lăng 杜陵, lúc nhỏ đã mồ côi. Một hôm đến trọ ở quán phía nam Tống Thành 宋城, gặp một dị nhân đang ngồi trên bậc thềm tựa vào cái túi mà kiểm sách dưới ánh trăng. Vi Cố hỏi, người nọ đáp rằng:

          - Đó là sách chép việc hôn nhân trong thiên hạ.

          Vi Cố lại hỏi trong túi đựng vật gì? Người nọ đáp:

          - Những sợi dây đỏ, dây đỏ này dùng để buộc chân đôi vợ chồng lại, sống gắn kết với nhau. Tuy là cừu thù, hoặc sang hèn cách biệt, hoặc cách xa tận chân trời, người Ngô kẻ Sở, khi đã buộc nhất định không thể tránh được.

          (“Thành ngữ đại từ điển”. Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán Quốc tế hữu hạn công ti, 2004)

          Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, ông lão dưới trăng (tức “nguyệt hạ lão nhân” 月下老人) dùng dây đỏ này buộc chân đôi nam nữ khiến họ trở thành vợ chồng. Thành ngữ “xích thằng hệ túc” 赤绳系足 (dây đỏ buộc chân), hoặc “xích thằng”, “dây đỏ”, “dây tơ hồng” “chỉ hồng” ... ý nói việc hôn nhân do nguyệt lão mai mối. Cũng dùng để chỉ duyên chồng vợ. 

“Ba sinh cho vẹn mười nguyền

Nhờ tay kim tướng đưa duyên xích thằng”

(Bích Câu kì ngộ: 135 - 136)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 17/7/2022

Previous Post Next Post