Dịch thuật: Ngán cho bên cõi bồ đề (127) (Bích Câu kì ngộ)

 

NGÁN CHO BÊN CÕI BỒ ĐỀ (127)

          Bồ đề 菩提: Từ Phật giáo, dịch âm từ tiếng Phạn là Bodhi, ý nghĩa là giác ngộ, trí tuệ, dùng để chỉ một người bỗng như tỉnh ngộ, rộng mở trong sáng, đốn ngộ chân lí, đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục.

          Bồ đề là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chứng đắc tự tánh quang minh cuối cùng, cũng chính là đạt đến trình độ niết bàn.

          Tiếng Pali Bodhi cũng như tiếng Phạn, dịch ý là giác, trí, tri, đạo. Theo nghĩa rộng mà nói, là trí tuệ đoạn tuyệt phiền não thế gian mà thành tựu niết bàn. Tức Phật , Duyên giác 缘觉, Thinh văn 声闻mỗi hàng đạt được quả vị giác trí. Trong ba hàng Bồ đề này thì Bồ đề Phật 菩提佛 là vô thượng, cho nên xưng là A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề 阿耨多罗三藐三菩提, dịch là Vô thượng chánh đẳng chánh giác 无上正等正觉, Vô thượng chánh biến trí 无上正遍智, Vô thượng chánh chân đạo 无上正真道, Vô thượng bồ đề 无上菩提.

https://baike.baidu.com/item/%E8%8F%A9%E6%8F%90/934

          “Cõi bồ đề” tức cõi Phật. Ở đây ý nói đang ở cảnh chùa.

“Ngán cho bên cõi bồ đề

Phải đường ong bướm đi về đấy sao?”

(Bích Câu kì ngộ: 127 - 128)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 14/7/2022

Previous Post Next Post