Dịch thuật: Lai sơn (Sơn hải kinh - Tây sơn kinh)

 

莱山

          又西三百五十里曰莱山. 其木多檀, , 其鸟多罗罗, 是食人.

          西次二经之首, 自铃山至于莱山, 凡十四山, 四千一百四十里. 其十神者, 皆人面而马身. 其七神皆人面而牛身, 四足而一臂, 操仗以行, 是为飞兽之神”. 其祠之, 毛用少牢 (1), 白营为席. 其十辈神者, 其祠之, 毛一雄鸡, 铃而不糈, 毛采.

                     (山海经 - 西山经)

LAI SƠN

          Hựu tây tam bách ngũ thập lí, viết Lai sơn. Kì mộc đa đàn, chử, kì điểu đa la la, thị thực nhân.

          Phàm “Tây thứ nhị kinh” chi thủ, tự Linh sơn chí vu Lai sơn, phàm thập tứ sơn, tứ thiên nhất bách tứ thập lí. Kì thập thần giả, giai nhân diện nhi mã thân. Kì thất thần giai nhân diện nhi ngưu thân, tứ túc nhất tí, thao trượng dĩ hành, thị vi “phi thú chi thần”. Kỳ từ chi, mao dụng thiếu lao (1), bạch doanh vi tịch. Kì thập bối thần giả, kì từ chi, mao nhất hùng kê, linh nhi bất tư, mao thái.

                                                       (Sơn hải kinh – Tây sơn kinh)

Chú của nguyên tác

1- Thiếu lao 少牢: Thời cổ nghi lễ dùng heo và dê hai con vật để cúng gọi là “thiếu lao”.

LAI SƠN

          Lại hướng về phía tây 350 dặm có Lai sơn. Cây ở Lai sơn đa phần là cây đàn, cây chử. Chim thì có nhiều chim la la. Loài chim này ăn thịt người.

          Hệ núi thứ 2 ở phía tây, từ Linh sơn đến Lai sơn tổng cộng có 17 ngọn núi, dài khoảng 4140 dặm. Sơn thần của 10 ngọn núi trong đó đều có mặt người thân ngựa. Còn sơn thần của 7 ngọn núi kia đều có mặt người thân trâu, có 4 chân và 1 tay, phải chống gậy để đi, 7 vị thần đó được gọi là “phi thú chi thần”. Lễ nghi tế tự là: Lấy lễ thiếu lao, dùng heo và dê đặt trên chiếu cỏ bạch mao. Ngoài ra lễ nghi tế tự 7 ngọn núi kia là: dùng một con gà trống tạp sắc, lúc cầu đảo không dùng gạo ngon.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 30/7/2022

Nguyên tác

LAI SƠN

莱山

Trong quyển

SƠN HẢI KINH

山海经

Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)

Previous Post Next Post