Câu đối: Thạch khánh tuy thô, ngộ sự thanh truyền nhân cộng khánh .....

 

石磬雖粗遇事聲傳人共慶

魔僧縱巧逢場語出眾皆憎

Thạch khánh tuy thô, ngộ sự thanh truyền nhân cộng khánh

Ma tăng túng xảo, phùng trường ngữ xuất chúng giai tăng 

                                                                                                         Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 30/7/2022

 

Previous Post Next Post