Câu đối: Thụ thượng đàm thiên, kế nhật huyên hoa dương thanh khí .....

 

樹上談天繼日喧嘩揚聲器

街邊說地連年嘈雜喇叭筒 

Thụ thượng đàm thiên, kế nhật huyên hoa dương thanh khí

Nhai biên thuyết địa, liên niên tao tạp lạt bá đồng 

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 29/7/2022

Previous Post Next Post