Dịch thuật: Biết đâu sắc sắc vẫn là không không (154) (Bích Câu kì ngộ)

 

BIẾT ĐÂU SẮC SẮC VẪN LÀ KHÔNG KHÔNG (154)

          Câu này điển xuất từ Ma ha Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh 摩诃般若波罗蜜多心经.

          Trong Ma ha Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh 摩诃般若波罗蜜多心经 có đoạn:

Sắc bất dị không

Không bất dị sắc

Sắc tức thị không

Không tức thị sắc

色不异空

空不异色

色即是空

空即是色

(Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính là không

Không chính là sắc)

          Sắc ở đây chỉ những vật thể mà chúng ta thấy được, như con người, vật phẩm, núi sông … không phải nhan sắc, tư sắc.

          Không ở đây không phải là không có thứ gì, chỉ là mắt trần của chúng ta nhìn không thấy mà thôi.

https://zhuanlan.zhihu.com/p/86666460

Ơn lòng nhắn liễu thăm hoa

Biết đâu sắc sắc vẫn là không không

(Bích Câu kì ngộ: 153 - 154)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 22/7/2022

Previous Post Next Post