Câu đối: Sở chi tao, Khuất Nguyên Tống Ngọc .....

 

楚之騷屈原宋玉

漢之賦班固相如

Sở chi tao, Khuất Nguyên Tống Ngọc

Hán chi phú, Ban Cố Tương Như

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 21/7/2022

Previous Post Next Post