Câu đối: Thi thiên nhất tụng, xú khí xung thiên, cử tịch chi nhân giai yểm tị ....

 

詩篇一誦氣冲天之人皆掩鼻

詩作方吟腥臊蓋地全筵之客總含聲 

Thi thiên nhất tụng, xú khí xung thiên, cử tịch chi nhân giai yểm tị

Thi tác phương ngâm, tinh tao cái địa, toàn diên chi khách tổng hàm thanh

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 31/7/2022

Previous Post Next Post