Câu đối: Tạ Báo mãn sơn dương trịch trục .....

 

謝豹滿山羊躑躅

銀台近水玉玲瓏

Tạ Báo mãn sơn dương trịch trục

Ngân đài cận thuỷ ngọc linh lung 

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 16/7/2022

Previous Post Next Post