Câu đối: Giảng đạo lí khước thiện phùng nghinh, ma tăng cường ư ác quỷ .....

 

講道理卻善逢迎魔僧強於惡鬼

說仁慈而專毀謗惡鬼弱過魔僧

Giảng đạo lí khước thiện phùng nghinh, ma tăng cường ư ác quỷ

Thuyết nhân từ nhi chuyên huỷ báng, ác quỷ nhược quá ma tăng 

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 23/7/2022

Previous Post Next Post