Câu đối: Diêu Nữ lăng không bài ngọc trản .....

 

姚女凌空排玉盞

洛神伴水托銀盤

Diêu Nữ lăng không bài ngọc trản

Lạc Thần bạn thuỷ thác ngân bàn 

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 19/7/2022

Previous Post Next Post