Câu đối: Bỉnh chính cổ kim bất dị, đa ư, chức vị cao nhi nhân phẩm tiện .....

 

秉政古今不異多於職位高而人品賤

當權上下相同雜在才能淺卻詐術深

Bỉnh chính cổ kim bất dị, đa ư chức vị cao nhi nhân phẩm tiện

Đương quyền thượng hạ tương đồng, tạp tại tài năng thiển khước trá thuật thâm

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 24/7/2022

Previous Post Next Post