Câu đối: Đại thần giáng phúc, ngã lợi thu tàng, bất quản thiền lâm vi giới luật .....

 

代神降福我利收藏不管禪林違戒律

替眾禳災私財積蓄無嫌寺院犯清規

Đại thần giáng phúc, ngã lợi thu tàng, bất quản thiền lâm vi giới luật

Thế chúng nhương tai, tư tài tích súc, vô hiềm tự viện phạm thanh quy

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 27/7/2022

Previous Post Next Post