Dịch thuật: Vinh khô vội nếm mùi trần chút chơi (52) (Bích Câu kì ngộ)

 

VINH KHÔ VỘI NẾM MÙI TRẦN CHÚT CHƠI (52)

          Vinh khô: “Vinh” / là tươi tốt; “khô” là khô héo, cây có tươi tốt và vô héo. Cũng được dùng để ví nhân thế thịnh suy, cùng đạt.

          Trong Hậu Hán thư – Phùng Dị truyện 后汉书 - 冯异传 có câu:

Kết tử sinh chi ước, đồng vinh khô chi kế

结死生之约, 同荣枯之计

(Kết lời thề ước tử sinh, kế hoạch cùng chung cam khổ, tồn vong)

          Và như trong bài thơ Sơ chí Kinh Khẩu thị chư đệ 初至京口示诸弟 của Tiền Khời 钱起 thời Đường:

Huynh đệ đắc tương kiến

Vinh khô hà xứ luận

兄弟得相见

荣枯何处论

(Huynh đệ được gặp nhau

Luận bàn gì đến cùng đạt)

https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%A3%E6%9E%AF/10144252

Sinh từ gặp bước gian truân

Vinh, khô gọi nếm mùi trần chút chơi

(Bích Câu kì ngộ: 51 - 52)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 03/6/2022

Previous Post Next Post