Câu đối: Phong bế thi mưu, ác lại trí cùng tội cực .....

 

封閉施謀惡吏智窮罪極

奔逃絕路災民慘甚悲殊

Phong bế thi mưu, ác lại trí cùng tội cực

Bôn đào tuyệt lộ, tai dân thảm thậm bi thù

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 03/6/2022

                                                     (Những ngày này năm trước)

Previous Post Next Post