Dịch thuật: Cùng thông dù mặc có trời (53)

 

CÙNG THÔNG DÙ MẶC CÓ TRỜI (53)

          Cùng thông: “Cùng” /tức khốn ách, “thông” tức hiển đạt.

Trong Trang Tử - Nhượng vương 庄子 - 让王 có câu:

Cổ chi đắc đạo giả, cùng diệc lạc, thông diệc lạc. Sở lạc phi cùng thông dã. Đạo đức vu thử, tắc cùng thông vi hàn thử phong vũ chi tự hĩ.

古之得道者, 穷亦乐, 通亦乐. 所乐非穷通也. 道德于此, 则穷通为寒暑风雨之序矣.

(Người đắc đạo thời cổ, trong hoàn cảnh khốn ách cũng có thể vui vẻ, trong tình huống thông đạt cũng có thể vui vẻ. Nguyên nhân của tâm cảnh vui vẻ không phải ở chỗ khốn ách và thông đạt. Đạo đức có ở trong tâm thì khốn ách và thông đạt giống như lạnh với nóng, gió với mưa nối nhau.)

https://baike.baidu.com/item/%E7%A9%B7%E9%80%9A/938087

Cùng thông dù mặc có trời

Nguôi dần bể khổ, san vơi mạch sầu

(Bích Câu kì ngộ: 53 - 54)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 04/6/2022

Previous Post Next Post