Dịch thuật: Vào phe Lí Đỗ, nức danh Tô Tào (62) (Bích Câu kì ngộ)

 

VÀO PHE LÍ ĐỖ, NỨC DANH TÔ TÀO (62) 

          Lí Đỗ: Tức Lí Bạch 李白và Đỗ Phủ 杜甫.

          Lí Bạch 李白 (701 – 762): Tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青莲居士, một hiệu khác là “Trích Tiên Nhân” 谪仙人, nhà thơ lãng mạn chủ nghĩa vĩ đại thời Đường, được người đời sau tôn xưng là “Thi tiên” 诗仙.

          Tác phẩm của Lí Bạch có Lí Thái Bạch tập 李太白集, đa phần thơ của ông được viết ra trong lúc say, tác phẩm đại biểu có: Vọng Lư sơn bộc bố 望庐山瀑布, Hành lộ nan 行路难, Thục đạo nan 蜀道难, Tương tiến tửu 将进酒, Tảo phát Bạch Đế thành 早发白帝城.

https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%8E%E7%99%BD/1043

          Đỗ Phủ 杜甫 (712- 770): Tự Tử Mĩ 子美, hiệu Thiếu Lăng Dã Lão 少陵野老, người đời gọi ông là “Đỗ Công bộ” 杜工部 “Đỗ Thiếu Lăng” 杜少陵, là nhà thơ hiện thực chủ nghĩa vĩ đại thời Đường. Đỗ Phủ được đời sau tôn xưng là “Thi thánh” 诗圣, thơ của ông được xưng là “thi sử” 诗史. Đỗ Phủ ưu quốc ưu dân, nhân cách cao thượng. Khoảng hơn 1400 bài thơ của ông được bảo lưu, rất được tôn sùng trong thi ca cổ điển Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu rộng.

https://so.gushiwen.cn/search.aspx?value=%e6%9d%9c%e7%94%ab&valuej=%e6%9d%9c

Tô Tào: Tức Tô Thức 蘇軾 và Tào Thực 曹植.

Tô Thức 蘇軾 (1037 – 1101): Người Mi Sơn 眉山 Mi Châu 眉州, văn học gia, chính trị gia, nghệ thuật gia trứ danh thời Bắc Tống. Tô Thức tự Tử Chiêm 子瞻, một tự khác là Hoà Trọng 和仲, hiệu Đông Pha Cư Sĩ 東坡居士, Thiết Quan Đạo Nhân 鐵冠道人. Ông đậu Tiến sĩ năm Gia Hựu 嘉佑 thứ 2, làm quan đến chức Đoan Minh điện Học sĩ 端明殿學士, kiêm Hàn lâm Học sĩ 翰林學士, Lễ bộ Thượng thư 禮部尚書.

Tác phẩm có Đông Pha tiên sinh đại toàn tập 東坡先生大全集 cùng Đông Pha nhạc phủ 東坡樂府. Vương Tông Tắc 王宗稷đời Tống đã thu thập tác phẩm của ông biên thành bộ Tô Văn Trung Công toàn tập 蘇文忠公全集.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%8F%E8%BD%BC

Tô Thức là một trong Đường Tống bát đại gia 唐宋八大家.

Tào Thực 曹植 (192 – 232): Tự Tử Kiến 子建, người huyện Tiếu nước Bái (nay là Bạc Châu 亳州 An Huy 安徽). Tào Thực là thi nhân và là văn học gia nổi tiếng của Tào Nguỵ thời Tam Quốc. Thi ca của ông có ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế, tài hoa của ông cũng được người đời tôn sùng. Tào Thực cùng với phụ thân Tào Tháo 曹操, huynh trưởng Tào Phi 曹丕được xưng là  “Tam Tào” 三曹. Nhân vì được phong là Trần Vương陈王, có thuỵ hiệu là Tư , nên trong văn chương của đời sau thường gọi ông là Trần Tư Vương陈思王, Trần Vương 陈王.

https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E6%9B%B9%E6%A4%8D

Thi hào dậy tiếng Phượng thành

Vào phe Lý, Đỗ, nức danh Tô, Tào

(Bích Câu kì ngộ: 61 - 62)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 09/6/2022

Previous Post Next Post