Dịch thuật: Thi hào dậy tiếng Phượng thành (61) (Bích Câu kì ngộ)

 

THI HÀO DẬY TIẾNG PHƯỢNG THÀNH (61) 

          Phượng thành: Chỉ kinh đô.

          Hán Vũ Đế 汉武帝 cho xây Phượng khuyết 凤阙 tại kinh đô Trường An 长安, cao hơn 20 trượng, cho nên gọi Trường An là Phượng thành 凤城.

          Phượng khuyết 凤阙 cũng được dùng để chi hoàng cung hoặc triều đình.

          Trong bài Đế kinh thiên 帝京篇 của Lạc Tân Vương 骆宾王 thời Đường có câu:

Đan phượng chu thành bạch nhật mộ

Thanh ngưu cám hiển hồng trần độ

丹凤朱城白日暮

青牛绀幰红尘度

(Kinh thành Trường An lúc trời chiều tối

Xe phủ màn xanh do trâu kéo đi qua làm bốc lên đám bụi)

            Đan phượng chu thành 丹凤朱城 tức kinh thành Trường An.

              https://zh.m.wikipedia.org/zh-hans/%E5%87%A4%E5%9F%8E

Thi hào dậy tiếng Phượng thành

Vào phe Lý, Đỗ, nức danh Tô, Tào

(Bích Câu kì ngộ: 61 - 62)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 07/6/2022

Previous Post Next Post