Dịch thuật: Dẫu sao trắng nợ tang bồng mới thôi (58) (Bích Câu kì ngộ)

 

DẪU SAO TRẮNG NỢ TANG BỒNG MỚI THÔI (58) 

          Tang bồng: Nói tắt của “tang hồ bồng thỉ” 桑弧蓬矢.

          Trong Lễ kí – Xạ nghĩa 礼记 - 射义 có đoạn:

          Cố nam tử sinh, tang hồ bổng thỉ lục dĩ xạ thiên địa tứ phương. Thiên địa tứ phương giả, nam tử chi sở hữu sự dã.

          故故男子生, 桑弧蓬矢六以射天地四方. 天地四方者男, 子之所有事也.

          (Cho nên bé trai được sinh ra, liền sai người thay bé, dùng cung làm bắng gỗ cây dâu và 6 mũi tên làm bằng cỏ bồng để bắn một mũi lên trời, một mũi xuống đất, bốn mũi bốn hướng đông tây nam bắc, biểu thị kính trời kính đất, uy phục tứ phương. Có chí lớn hùng tâm thiên địa tứ phương là phận sự của nam nhi.)

https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BC%E8%AE%B0%C2%B7%E5%B0%84%E4%B9%89/6542207

“Tang bồng chí” 桑蓬志, “Tang bồng chi chí” 桑蓬之志 hoặc “Tang hồ bồng thỉ” 桑弧蓬矢 dùng để ví chí hướng to lớn của nam nhi.

            Trong bài Thứ vận Trạch Chi Tiến Hiền đạo trung mạn thành 次韵择之进贤道中漫成 của Chu Hi 朱熹 đời Tống có câu:

Khởi tri nam tử tang bồng chí

Vạn lí đông tây bất tác nan

岂知男男子桑蓬志

万里东西不作难

(Há biết chí tang bồng của nam nhi

Đông tây muôn dặm không gì là khó cả)

https://baike.baidu.com/item/%E6%A1%91%E8%93%AC%E5%BF%97/10235882

Thề xưa đã nặng với lòng

Dẫu sao trắng nợ tang bồng mới thôi

(Bích Câu kì ngộ: 57 - 58)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 06/6/2022

Previous Post Next Post