Câu đối: Long thủ bỉnh quyền, lê nguyên chi hồng phúc .....

 

龍首秉權黎元之鴻福

牛頭執政社稷之巨殃 

Long thủ bỉnh quyền, lê nguyên chi hồng phúc

Ngưu đầu chấp chính, xã tắc chi cự ương

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 06/6/2022

Previous Post Next Post