Dịch thuật: Song lí (Thành ngữ cố sự)

 

SONG LÍ

双鲤

Đôi cá chép 

Giải thích: Đưa tin.

Xuất xứ: Nguyên . Tả Khắc Minh 左克明: Cổ nhạc phủ 古乐府.

Khách tùng viễn phương lai

Di ngã song lí ngư

Hô đồng phanh lí ngư

Trung hữu xích tố thư

客从远方来

遗我双鲤鱼

呼童烹鲤鱼

中有尺素书

(Khách từ nơi xa đến

Tặng ngã đôi ca chép

Gọi trẻ đem cá nấu

Mổ cá ra bên trong có lá thư)

          Do bởi bài thơ Cổ nhạc phủ 古乐府, có người cho rằng người xưa thông qua việc tặng cá để đưa tin tức, nhân đó cón có câu chuyện gọi là “Ngư phúc tàng thư” 鱼腹藏书 (Bụng cá giấu thư), nội dung tương đồng với bài cổ thi này. Nói rằng:

          Bạn đến tặng cho đôi cá, khi mổ bụng cá, phát hiện bên trong có một lá thư.

          Nhưng trong Đan diên tổng lục 丹铅总录 do người đời Minh soạn có nói, từ “xích tố” 尺素 (một khúc lụa trắng) của người xưa, hoàn toàn không phải chứa trong bụng cá, mà là đem nó kết thành hai con cá chép, dùng để thay thư tín, đồng thời truyền đi. “Phanh lí ngư” 烹鲤鱼 mà ở trên nói, cũng không phải là mổ bụng cá để nấu, mà là một loại so sánh, chính là mang ý nghĩa mở lá thư. Nhìn từ một bài cổ thi khác, cách nói này tương đối đáng tin. Đó là:

Xích tố như tàn tuyết

Kết thành song lí ngư

Yếu tri tâm trung sự

Khán thủ phúc trung thư

尺素如残雪

结成双鲤鱼

要知心中事

看取腹中书

(Một khúc lụa trắng như tàn tuyết

Kết thành đôi cá chép

Muốn biết sự việc trong lòng

Hãy xem thư trong bụng nó)

          Thế là “song lí” 双鲤 hoặc “song ngư” 双鱼, trở thành biệt danh của thư tín. Đồng thời, người ta còn đem thơ “song lí” hoặc câu chuyện “Ngư phúc tàng thư” liên hệ với câu chuyện “Nhạn túc truyền thư” 雁足传书 (1) của Tô Vũ 苏武 triều Hán, lấy “ngư nhạn” 鱼雁 làm biệt danh của thư tín. Ví dụ như: “Ngư trường nhạn túc” 鱼肠雁足 (Bụng cá chân nhạn), “Nhạn phong lí tố” 雁封鲤素 (Thư nhạn lụa cá), “Ngư nhạn trầm phù” 鱼雁沉浮 (cá nhạn chìm nổi) v.v…

Chú của người dịch

1- Nhạn túc truyền thư 雁足传书: Điển cố của thành ngữ xuất xứ từ Hán thư – Tô Vũ truyện 汉书 - 苏武传. Tô Vũ 苏武 đi sứ Hung Nô bị Hung Nô giữ lại đưa đến Bắc Hải 北海. Thiền Vu Hung Nô gạt triều Hán nói rằng Tô Vũ đã chết. Về sau có người Hán dò thám biết được sự tình, phao lời rằng Thiên tử nhà Hán tại vườn Thượng Lâm 上林 bắn được một con chim nhạn, nơi chân nhạn có buộc một lá thư của Tô Vũ, trong thư nói rằng ông đang ở nơi đầm trạch. Thiền Vu bất đắc dĩ giao trả Tô Vũ cùng những người khác.

https://www.hao86.com/ciyu_view_9d94b543ac9d94b5/

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/6/2022

Nguyên tác Trung văn

SONG LÍ

双鲤

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post