Câu đối: Tung hướng phụ từ nhi tử hiếu .....

 

縱向父慈而子孝

橫方兄友與弟恭

Tung hướng phụ từ nhi tử hiếu

Hoành phương huynh hữu dữ đệ cung

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                   Quy Nhơn 14/6/2022

Previous Post Next Post