Câu đối: Vạn cổ sơn xuyên, nam bắc loạn minh đồng chúng điểu .....

萬古山川南北亂鳴同眾鳥

千年詩賦東西爭食似群魚 

Vạn cổ sơn xuyên, nam bắc loạn minh đồng chúng điểu

Thiên niên thi phú, đông tây tranh thực tự quần ngư 

                                                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 08/6/2022

  

Previous Post Next Post