Câu đối: Bất lập tứ duy, tổng tại kê trường thử đỗ .....

 

不立四維總在雞腸鼠肚

俱亡八德因而虎口蛇心 

Bất lập tứ duy, tổng tại kê trường thử đỗ

Câu vong bát đức, nhân nhi hổ khẩu xà tâm

                                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 10/6/2022

Previous Post Next Post