Dịch thuật: Một vùng non nước quỳnh dao (15) (Bích Câu kì ngộ)

 

MỘT VÙNG NON NƯỚC QUỲNH DAO (15)

          Quỳnh dao: Điển xuất từ Thế thuyết tân ngữ世说新语, của Lưu Nghĩa Khánh刘义庆.

         Vương Diễn王衍 (256 – 311) tự Di Phủ 夷甫, người huyện Lâm Nghi 临沂quận Lang Da琅邪 (nay là phía bắc Lâm Nghi 临沂 Sơn Đông 山东), trọng thần cuối thời Tây Tấn. Ông là con của Bắc Bình tướng quân Vương Nghệ 王乂và là em họ quan Tư đồ Vương Nhung 王戎. Vương Diễn dáng người tuấn tú, phong thái văn nhã, rất thích học thuyết Lão Trang, nổi tiếng đương thời.

https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%8B%E8%A1%8D/5437

Trong Thế thuyết tân ngữ 世说新语 có nói đến Vương Diễn 王衍:

          Vương Nhung vân: “Thái uý thần tư cao triệt, như dao lâm quỳnh thụ, tự nhiên thị phong trần ngoại vật.”

          王戎云: “太尉神姿高彻, 如瑶林琼树, 自然是风尘外物.

          (Vương Nhung nói rằng: “Phong độ nghi thái của Thái uý (Vương Diễn) cao nhã thanh triệt, giống như rừng dao cây quỳnh, tự nhiên là nhân vật ngoài trần thế.”)

          (Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆: “Thế thuyết tân ngữ” 世说新语, Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002)

          Ở đây mượn từ “quỳnh dao” để chỉ phong cảnh tươi đẹp.

Một vùng non nước quỳnh dao

Phất phơ gió trúc, dặt dìu mưa hoa

(Bích Câu kì ngộ: 15- 16)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 13/5/2022

Previous Post Next Post