Dịch thuật: Kìa ai mê giấc đài Dương (7) (Bích Câu kì ngộ)

 

KÌA AI MÊ GIẤC ĐÀI DƯƠNG (7)


          Đài Dương: Tức “Dương đài” 陽台chỉ nơi nam nữ hợp hoan.  Điển xuất từ lời tựa bài Cao Đường phú 高唐賦 của Tống Ngọc 宋玉. Trong lời tựa có đoạn:

          ….. Tích giả, tiên vương thường du Cao Đường, đãi nhi trú tẩm, mộng kiến nhất phụ nhân, viết: ‘Thiếp, Vu sơn chi nữ dã, vi Cao Đường chi khách, văn quân du Cao Đường, nguyện tiến chẩm tịch.’ Nhân hạnh chi, khứ nhi từ viết: ‘Thiếp tại Vu sơn chi Dương, Cao khâu chi trở, đán vi triêu vân, mộ vi hành vũ. Triêu triêu mộ mộ, Dương đài chi hạ.’ Đán triêu thị chi, như ngôn. Cố vị lập miếu, hiệu viết “Triêu Vân” ,,,,

          ….. 昔者, 先王嘗遊高唐, 怠而晝寢, 夢見一婦人, : ‘, 巫山之女也, 為高唐之客, 聞君遊高唐, 願薦枕席.’ 王因幸之, 去而辭曰: ‘妾在巫山之陽, 高丘之阻, 旦為朝雲, 暮為行雨. 朝朝暮暮, 陽台之下.’ 旦朝視之, 如言. 故為立廟, 號曰朝雲” …..

(….. Trước đây tiên vương từng đến săn bắn ở Cao Đường, ngày nọ vì mệt mỏi nên ban ngày ngủ ở nơi này, nằm mộng thấy một cô gái xinh đẹp đến nói: “Thiếp là thần nữ ở Vu Sơn, làm khách ở Cao Đường, nghe nói ngài đến chơi ở Cao Đường, thiếp nguyện đến trải chăn gối cho ngài.” Thế là tiên vương ngủ cùng cô gái. Lúc từ biệt nàng nói với tiên vương rằng: “Thiếp ở phía nam Vu Sơn, nơi hiểm yếu trên núi cao, sáng sớm làm mây, chiều tối làm mưa, sớm sớm chiều chiều ở dưới Dương đài’”. Sáng sớm hôm sau, tiên vương thức dậy nhìn, quả nhiên giống như những gì cô gái đã nói. Thế là dựng một ngôi miếu cho nàng, gọi là “Triêu vân” 朝云….)

https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%94%90%E8%B5%8B/2345973

Kìa ai mê giấc đài Dương

Mây mưa là chuyện hoang đường biết đâu?

(Bích Câu kì ngộ: 7- 8)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 11/5/2022

Previous Post Next Post