Câu đối: Bảo phiệt độ nhân, chánh pháp vĩnh truyền Lăng Nghiêm chú .....

 


寶筏渡人正法永傳楞嚴咒

慈船濟眾空門不斷法華經

Bảo phiệt độ nhân, chánh pháp vĩnh truyền Lăng Nghiêm chú

Từ thuyền tế chúng, không môn bất đoạn Pháp Hoa kinh

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                    Quy Nhơn 10/5/2022

Previous Post Next Post