Dịch thuật: Khắp so trong cõi ba nghìn (31) (Bích Câu kì ngộ)

 

KHẮP SO TRONG CÕI BA NGHÌN (31)

          Cõi ba nghìn: Từ nhà Phật. Tức “Tam thiên đại thiên thế giới” 三千大千世界 nói giản lược.

Theo kinh điển Phật giáo, một mặt trời, một mặt trăng chiếu “Tứ thiên hạ” 四天下, che phủ “Lục dục thiên” 六欲天, “Sơ thiền thiên” 初禅天 là 1 “tiểu thế giới”’ 小世界

- 1.000 Tiểu thế giới che phủ một “Nhị thiền thiên” 二禅天, là 1 “Tiểu thiên thế giới” 小千世界

- 1.000 Tiểu thiên thế giới che phủ một “Tam thiền thiên” 三禅天, là 1 “Trung thiên thế giới” 千世界

- 1.000 Trung thiên thế giới che phủ một “Tứ thiền thiên” 四禅天, là 1 “Đại thiên thế giới” 千世界

 Một “Đại thiên thế giới” có 3 loại “thiên thế giới” là tiểu, trung, đại, cho nên gọi là “Tam thiên đại thiên thế giới”, cũng gọi tắt là “Đại thiên” 大千.

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E5%8D%83%E5%A4%A7%E5%8D%83%E4%B8%96%E7%95%8C/9857382

Khắp so trong cõi ba nghìn

Yên hà riêng nửa, lâm tuyền chia đôi

(Bích Câu kì ngộ: 31- 32)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 19/5/2022

Previous Post Next Post