Dịch thuật: Hoàng Nhân sơn, Trung Hoàng sơn, Tây Hoàng sơn (Sơn hải kinh)

 

皇人山   中皇山   西皇山

          又西五百里曰皇人之山. 其上多金, ; 其下多青, 雄黄. 皇水出焉, 西流注于赤水, 其中多丹粟.

          又西三百里曰中皇之山. 其上多黄金, ; 其下多蕙, .

          又西三百五十里曰西皇之山. 其阳多金, 其阴多铁. 其兽多糜 (1), 鹿, 㸲牛.

                     (山海经 - 西山经)

HOÀNG NHÂN SƠN  TRUNG HOÀNG SƠN  TÂY HOÀNG SƠN

          Hựu tây ngũ bách lí, viết Nhân Hoàng chi sơn. Kì thượng đa kim, ngọc; kì hạ đa thanh, hùng hoàng. Hoàng thuỷ xuất yên, tây lưu chú vu Xích thuỷ, kì trung đa đan túc.

          Hựu tây tam bách lí, viết Trung Hoàng chi sơn. Kì thượng đa hoàng kim, ngọc; kì hạ đa huệ, đường.

          Hựu tây tam bách ngũ thập lí, viết Tây Hoàng chi sơn. Kì dương đa kim, kì âm đa thiết. Kì thú đa mi (1), lộc, tác ngưu.

                                                       (Sơn hải kinh – Tây sơn kinh)

Chú của nguyên tác

1- Mi (mí): Móng của con mi giống móng của trâu, sừng giống sừng hươu, đầu giống đầu ngựa, thân giống con lừa, cho nên người xưa gọi nó là “tứ bất tượng” 四不像.

HOÀNG NHÂN SƠN   TRUNG HOÀNG SƠN   TÂY HOÀNG SƠN

          Lại hướng về phía tây 500 dặm có Hoàng Nhân sơn. Trên núi có nhiều kim thuộc và ngọc thạch, dưới núi có nhiều thạch thanh và hùng hoàng. Sông Hoàng phát nguyên từ núi này, chảy về hướng tây rồi đổ vào sông Xích. Trong sông có nhiều đan sa lớn nhỏ bằng hạt gạo.

          Lại hướng về phía tây 300 dặm, có Trung Hoàng sơn. Trên núi có nhiều vàng, dưới núi có nhiều cỏ huệ và cây đường lê.

          Lại hướng về phía tây 350 dặm, có Tây Hoàng sơn. Phía nam cuat núi có nhiều kim thuộc, phía bắc của núi có nhiều thiết. Thú trong núi nhiều con mi, hươu và tác ngưu.

 

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 14/5/2022

Nguyên tác

HOÀNG NHÂN SƠN  TRUNG HOÀNG SƠN  TÂY HOÀNG SƠN

皇人山   西皇山

Trong quyển

SƠN HẢI KINH

山海经

Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)

Previous Post Next Post