Câu đối: Khẩu xuất tục ngôn, phách thủ đồng hoan chân mã mã .....

 


口出俗言拍手同歡真馬馬

腹藏穢氣揚聲共樂果牛牛 

Khẩu xuất tục ngôn, phách thủ đồng hoan chân mã mã

Phúc tàng uế khí, dương thanh cộng lạc quả ngưu ngưu 

                                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                          Quy Nhơn 17/5/2022

Previous Post Next Post