Câu đối: Huyền nguyệt kim phong hoàng cúc kính .....

 


玄月金風黃菊徑

季商白露綠東籬

Huyền nguyệt kim phong hoàng cúc kính

Quý thương bạch lộ lục đông li

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 16/5/2022

Previous Post Next Post