Câu đối: Cư công tự đại, xử hạ tự kiêu, phì mã y quan cẩu đạo .....

 

居功自大處下自驕肥馬衣冠狗盜

秉職不明操權不類輕裘綬帶雞鳴 

Cư công tự đại, xử hạ tự kiêu, phì mã y quan cẩu đạo

Bỉnh chức bất minh, thao quyền bất loại, khinh cừu thụ đái kê minh 

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 25/5/2022

Previous Post Next Post