Câu đối: Chỉ học bất hành hi thiểu .....

 

只學不行稀少

光行無學眾多 

Chỉ học bất hành, hi thiểu

Quang hành vô học, chúng đa 

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                     Quy Nhơn 30/5/2022

Previous Post Next Post