Câu đối: Ác bá ác tăng tề ác quỷ .....

 


惡霸惡僧齊惡鬼

奸雄奸將即奸臣 

Ác bá ác tăng tề ác quỷ

Gian hùng gian tướng tức gian thần

                                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                   Quy Nhơn 13/5/2022

Previous Post Next Post