Câu đối: Xử thượng cẩn ngôn, tu kí quân thù thần thổ .....

 


處上謹言須記君讎臣土

居高慎事勿忘民水君舟 

Xử thượng cẩn ngôn, tu kí quân thù thần thổ

Cư cao thận sự, vật vong dân thuỷ quân chu

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 1024/2022

 

Previous Post Next Post