Câu đối: Tồn vạn cổ xuân hoa lễ nhạc .....

 


存萬古春花禮樂

永千年秋月詩書

Tồn vạn cổ xuân hoa lễ nhạc

Vĩnh thiên niên thu nguyệt thi thư

                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                            Quy Nhơn 21/4/2022

Previous Post Next Post