Câu đối: Mộc bạch lạc tâm tùng thảo dược .....

 


木白樂心從草藥

里千重志不金鍾

Mộc bạch lạc tâm tùng thảo dược

Lí thiên trọng chí bất kim chung

                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                             Quy Nhơn 21/4/2022

Previous Post Next Post