Câu đối: Kiền kính chưng thường vạn đại .....

 

虔敬蒸嘗萬代

馨香俎豆千秋

Kiền kính chưng thường vạn đại

Hinh hương trở đậu thiên thu

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                Quy Nhơn 29/4/2022

Previous Post Next Post