Câu đối: Khẩu chỉ cuồng ngôn, thiện ác bất phân cùng hỗn độn ...

 


口只狂言善惡不分窮混沌

頭專亂想正邪弗辨盡糊塗

Khẩu chỉ cuồng ngôn, thiện ác bất phân cùng hỗn độn

Đầu chuyên loạn tưởng, chính tà phất biện tận hồ đồ

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 19/4/2022

Previous Post Next Post