Câu đối: Ác khuyển toạ nha, kiềm thủ tai ương tất thụ .....

 


惡犬坐衙黔首災殃必受

狂牛當路黎元厄運難逃

Ác khuyển toạ nha, kiềm thủ tai ương tất thụ

Cuồng ngưu đương lộ, lê nguyên ách vận nan đào 

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 10/4/2022

Previous Post Next Post