Dịch thuật: Thuần canh lư quái (Thường dụng điển cố)

 

THUẦN CANH LƯ QUÁI

莼羹鲈脍

          Thuần : rau thuần, cành và lá đều có thể làm món canh. Lư : cá lư. Thành ngữ này đa phần chỉ tình cảm nhớ quê nhà.

          Điển xuất từ Tấn thư – Văn Uyển truyện – Trương Hàn 晋书 - 文苑传 - 张翰:

          Thời Tấn, Trương Hàn 张翰người đất Ngô làm quan tại Lạc Dương 洛阳, nhìn thấy thế đạo hỗn loạn bèn nảy sinh ý lui về quê ở ẩn. Nhân thấy gió thu nổi lên, liền nghĩ đến món ăn nổi tiếng ở đất Ngô là canh rau thuần, chả cá lư, cảm khái than rằng:

Nhân sinh quý đắc thích chí, hà năng ki hoạn sổ thiên lí dĩ yêu danh tước.

人生贵得适志何能羁宦数千里要名爵

(Đời người quý ở chỗ được theo chí của mình, sao lại vì việc mưu cầu công danh tước vị mà trói buộc thân mình nơi xa ngàn dặm)

          Chẳng bao lâu, ông từ quan trở về quê nhà.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 03/3/2022

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005 

Phụ lục của người dịch

Trong Tấn thư – Trương Hàn truyện 晋书 - 张翰传 có viết:

          Trương Hàn tại Lạc, nhân kiến thu phong khởi, nãi tư Ngô Trung uyển thái thuần canh, lư ngư quái, viết: ‘Nhân sinh quý thích chí, hà năng ki hoạn sổ thiên lí dĩ yếu danh tước hồ!’ Toại mệnh giá nhi quy.

          张翰在洛, 因见秋风起, 乃思吴中苑菜莼羹, 鲈鱼脍, : ‘人生贵适志, 何能羁宦数千里以要名爵乎!’ 遂命驾而归.

          (Trương Hàn lúc ở tại ấp Lạc, thấy gió thu nổi lên, liền nhớ tới món canh rau thuần, thịt cá lư ở quê nhà Ngô Trung, bèn nói rằng: ‘Đời người quý ở chỗ được theo chí của mình, sao lại vì việc mưu cầu công danh tước vị mà trói buộc thân mình nơi xa ngàn dặm.’ Bèn sai thị tùng đóng ngựa trở về quê nhà)

http://www.huaxia.com/wh/zsc/2006/00518530.html

 

Previous Post Next Post