Dịch thuật: Nguyện vi ảnh hề tuỳ quân biên (425) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NGUYỆN VI ẢNH HỀ TUỲ QUÂN BIÊN (425)

願為影兮隨君邊

Thiếp nguyện làm chiếc bóng đi theo bên cạnh chàng 

          Phó Huyền 傅玄thời Nguỵ Tấn ở bài Xa dao dao thiên 车遥遥篇 đã viết rằng:

Xa dao dao hề mã dương dương

Truy tư quân hề bất khả vong

Quân an du hề tây nhập Tần

Nguyện vi ảnh hề tuỳ quân thân

Quân tại âm hề ảnh bất kiến

Quân y quang hề thiếp sở nguyện

车遥遥马洋洋

追思君兮不可忘

君安游兮西入秦

愿为影兮随君身

君在阴兮影不见

君依光兮妾所愿

(Xe đi xa xa, ngựa chạy khoan thai

Thiếp nhớ đến chàng không thể nào quên

Chàng an tâm đi đến phía tây vào đất Tần

Thiếp nguyện làm chiếc bóng đi theo bên cạnh chàng

Chàng vào nơi bóng râm, không thấy bóng của thiếp

Chỉ mong chàng nương vào ánh nắng là điều mong ước của thiếp)

http://www.guoxuemeng.com/mingju/579803.html

Câu 425 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Xin làm bóng theo cùng chàng vậy (365) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 16/3/2022

Previous Post Next Post