Câu đối: Nộ lãng kinh đào tùng bạch khởi ...

 

怒浪驚濤從白起

狂風暴雨學希斯

Nộ lãng kinh đào tùng bạch khởi

Cuồng phong bạo vũ học hi tư

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 09/3/2022

Previous Post Next Post