Câu đối: Địa phủ vô đoan, khiển lộ tây trục tà tác nghiệt ...

 


地府無端遣路西逐邪作孽

陰曹何故使撒旦從惡為奸

Địa phủ vô đoan, khiển lộ tây trục tà tác nghiệt

Âm tào hà cố, sử tát đán tùng ác vi gian

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 20/3/2022

Previous Post Next Post