Dịch thuật: Trường khu trực nhập (Thành ngữ cố sự)

 

TRƯỜNG KHU TRỰC NHẬP

长驱直入

GIỤC NGỰA THẲNG XÔNG 

Giải thích:  Thế của đội quân không thể ngăn cản, thâm nhập trận địa của địch.

Xuất xứ: Tam quốc . Nguỵ . Tào Tháo 曹操: Lạo Từ Hoảng lệnh 劳徐晃令.

          Thời Tam quốc, sau khi Lưu Bị 刘备 lấy được Tây Thục, Tào Tháo 曹操 và Tôn Quyền 孙权liên hợp lại, mưu tính đoạt lấy vùng Kinh Châu 荆州mà Quan Vũ 关羽trấn thủ. Chư Cát Lượng 诸葛亮 thấy mối nguy ở Kinh Châu, đã chỉ thị Quan Vũ dẫn quân trước tiên công kích Tào Nhân 曹仁đang trấn thủ Tương Dương 襄阳.

          Quan Vũ nhanh chóng công chiếm được Tương Dương, Tào Nhân bị bức phải rút về giữ Phàn Thành 樊城. Quan Vũ lập kế cho nước ngập 7 quân, bắt sống chủ tướng quân Tào là Vu Cấm 于禁, đồng thời vây khốn Phàn Thành.

          Tào Tháo biết Phàn Thành nguy cơ trong một sớm một chiều liền phái Đại tướng Từ Hoảng 徐晃đem binh cứu viện. Từ Hoảng suy nghĩ binh lực của mình không đủ, lập kế lấy Yển Thành 偃城, tạo thế ỷ giốc với Phàn Thành.

          Chẳng bao lâu, Tào Tháo phái viện quân các lộ khác đến, quy cho Từ Hoảng chỉ huy. Từ Hoảng thấy binh lực tăng mạnh, liền bắt đầu bố trí chiến đấu. Từ Hoảng biết chủ lực của Quan Vũ đang tại hai nơi là Vi Đầu 围头và Tứ Trủng 四冢, bèn cố ý nghi binh, dường như có ý hướng đến Vi Đầu tấn công, nhưng thực tế lại đích thân đem đại quân tấn công Tứ Trủng. Đợi lúc Quan Vũ trúng kế, Từ Hoảng dẫn quân giục ngựa thẳng xông, đánh bại đội quân trấn giữ Tứ Trủng, tiến thẳng đến Phàn Thành, Phàn Thành được giải vây.

          Tào Tháo nhận được tin báo thắng trận của Từ Hoảng, lập tức phát “Lạo Từ Hoảng lệnh” 劳徐晃令đưa đến trung quân, uỷ lạo lệnh nói rằng:

          Ta dùng binh đã hơn 30 năm nay, trong số tướng lĩnh thời cổ giỏi dùng binh, chưa có ai giống như khanh, dám giục ngựa thẳng xông (trường khu trực nhập) 长驱直入, xông vào chốn quân địch bao vây.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 08/02/2022

Nguyên tác Trung văn

TRƯỜNG KHU TRỰC NHẬP

长驱直入

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post