Dịch thuật: Tiên tử động trung hữu hoài Lưu Nguyễn (Tào Đường)

 仙子洞中有怀刘阮

不将清瑟理霓裳

尘梦那知鹤梦长

洞里有天春寂寂

人间无路月茫茫

玉沙瑶草连溪碧

流水桃花满涧香

晓露风灯易零落

此生何处问刘郎

                                                                           (曹唐)

TIÊN TỬ ĐỘNG TRUNG HỮU HOÀI LƯU NGUYỄN

Bất tương thanh sắt lí Nghê thường

Trần mộng na tri hạc mộng trường

Động lí hữu thiên xuân tịch mịch

Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang

Ngọc sa dao thảo liên khê bích

Lưu thuỷ đào hoa mãn giản hương

Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc

Thử sinh hà xứ vấn Lưu Lang

                                                                         (Tào Đường)

TIÊN TỬ TRONG ĐỘNG NHỚ LƯU NGUYỄN

 ( Chọn được ngày bất tương đàn sắt gẩy khúc Nghê thường

Giấc mộng cõi trần sao biết được giấc mộng cõi tiên là dài hơn

Nơi động tiên riêng có bầu trời nhưng mùa xuân tịch mịch

Chốn nhân gian không có đường, ánh trăng thấy mênh mang

Cỏ tiên mọc trên cát ngọc nối liền nước khe xanh biếc

Hoa đào trôi theo dòng nước khe núi đầy cả mùi thơm

Trong sương sớm, ngọn đèn treo dễ heo hút

Trên đời này, biết nơi nào tìm thấy được Lưu Lang) 

          Bất tương 不将: Âm Dương gia cho rằng:

          Dương tương thương phu, âm tương thương phụ, âm dương câu tương, phu phụ câu thương, âm dương bất tương, phu phụ vinh xương.

          阳将伤夫, 阴将伤妇, 阴阳俱将, 夫妇俱伤, 阴阳不将, 夫妇荣昌

          (Gặp dương tương thì chồng bị tổn hại, gặp âm tương thì vợ bị tổn hại, gặp câu tương (cả âm dương), thì cả chồng vợ đều bị tổn hại, nếu gặp bất tương thì chồng vợ may mắn, hạnh phúc)

Phụ lục của người dịch

Tào Đường 曹唐: Thi nhân thời Đường, không rõ năm sinh năm mất, tự Nghiêu Tân 堯賓, người Quế Châu 桂州 (nay là Quế Lâm 桂林 Quảng Tây 廣西). Thời kì đầu làm đạo sĩ, sau hoàn tục, nhiều lần thi Tiến sĩ nhưng không đậu. Ông giỏi sáng tác “Du tiên thi” 游仙詩có đến cả trăm bài, chuyên mượn sự việc cổ tiên hội tụ li biệt, người đời gọi ông là “Du tiên” 游仙. Sau ông làm Tùng sự cho các phủ Dung Châu 容州, Thiệu Châu 邵州, Trì Châu 池州. Khoảng thời Thái Hoà 太和ông đậu Tiến Sĩ, từng giữ chức Khởi cư xá nhân 起居舍人. Thời Hàm Thông 咸通 ông bạo bệnh mất ở Phật xá. Trong Toàn Đường thi 全唐詩có thu lục 97 bài “Tiểu du tiên” 小游仙, “Đại du tiên” 大游仙chỉ còn tồn tại 17 bài. Có Tào Tùng sự thi tập 曹從事詩集  1 quyển truyền thế.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B9%E5%94%90

                                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                                  Quy Nhơn 27/02/2022

Nguồn

https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=adba76107b308509361bed03
Previous Post Next Post