Câu đối: Diệt ác đương tiên, bức đối phương lưỡng đầu vô lộ ...

 

滅惡當先逼對方兩頭

除邪為本追反面單線不回 

Diệt ác đương tiên, bức đối phương lưỡng đầu vô lộ

Trừ tà vi bản, truy phản diện đan tuyến bất hồi

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 27/02/2022

Previous Post Next Post