Dịch thuật: Khấu Chuẩn (kì 2) (Hổ chi uy)

 

KHẤU CHUẨN

( kì 2) 

KIÊN QUYẾT CHỦ CHIẾN

 KHUYÊN CHÂN TÔNG NGỰ GIÁ THÂN CHINH

          Năm 997, Tống Thái Tông 宋太宗 bệnh và qua đời, thái tử Triệu Hằng 赵恒 kế vị tức Chân Tông 真宗.

          Sau khi Tống Chân Tông lên ngôi, muốn bái Khấu Chuẩn 寇准 làm Tề tướng, nhưng lại sợ ông ta tính khí quá cứng rắn, khó mà đảm nhiệm việc quan trọng.

          Tháng 7 năm Cảnh Đức 景德  nguyên niên (năm 1004), Tể tướng Lí Hãng 李沆 qua đời, Tống Chân Tông nhậm mệnh Tất Sĩ An 毕士安làm Tham tri chính sự. Tất Sĩ An lên triều tạ ơn, Tông Chân Tông nói rằng:

          - Trước tiên chớ tạ ơn, trẫm còn bái khanh làm Tướng nữa đấy. Khanh xem ai có thể cùng khanh cùng làm Tể tướng?

          Tất Sĩ An đáp rằng:

          - Khấu Chuẩn trung thành, tư cách và sự từng trải thần không bằng ông ấy.

          Chân Tông bảo rằng:

          - Ông ấy quá cứng rắn.

          Tất Sĩ An đáp:

          - Khấu Chuẩn kiên trì chính nghĩa, đả kích thế lực tà ác. Một số dung phu tục tử xem ông ta như kẻ thù. Nay, bách tính đội ơn thánh chúa, an cư lạc nghiệp, nhưng biên cảnh phía bắc thường chịu sự xâm phạm của người Liêu, hiện tại có thể nhân cơ hội này khởi dụng Khấu Chuẩn.

          Chân Tông bảo rằng:

          - Khanh có thể thông cảm nỗi khổ của trẫm, nhưng mong đức hạnh của khanh có thể bổ sung chỗ thiếu sót của Khấu Chuẩn.

          Tháng 8, Chân Tông mệnh Khấu Chuẩn cùng Tất Sĩ An làm Tể tướng, hai người đồng tâm hiệp lực.

          Khấu Chuẩn ghét cái ác như ghét kẻ thù, thường chịu sự đàn hặc và vu siểm của tiểu nhân. Do bởi Tất Sĩ An giỏi phân tích, mới khiến Khấu Chuẩn tránh được sự nghi kị của Chân Tông.

          Tháng 9 năm Cảnh Đức nguyên niên, quân Liêu xâm nhập biên cảnh phía bắc của triều Tống, tại huyện Thâm , huyện Kì cả một vùng bị thiêu sát cướp bóc, tác chiến có chút bất lợi, quân Liêu bèn dẫn quân tháo chạy, mượn cơ hội đó để dụ quân Tống.

          Khấu Chuẩn lập tức dâng tấu:

          - Đó là quân Liêu quen giở ngón trò trước khi xâm nhập. Phải tăng cường luyện binh, chọn lựa tướng lãnh kiêu dũng, tăng phái đội quân tinh nhuệ, đề phòng ngăn chận quân Liêu tập kích.

          Chân Tông phái tướng Dương Diên Chiêu 杨延昭, Dương Tự 杨嗣, chia binh phòng thủ biên tái trọng yếu, nghiêm mật phong toả quân Liêu.

          Tháng 11, quân Liêu cử đại quân xâm nhập, Tiêu thái hậu nước Liêu cùng Liêu Thánh Tông đích thân thống lĩnh Đại tướng Tiêu Đạt Lãm 萧达揽, dẫn 20 vạn quân công đánh các nơi Bối , Nguỵ , vây Doanh Châu 瀛州, tấn công Đàn Châu 澶州 bờ bắc Hoàng hà.

          Nơi quân Liêu hướng tới, thế không đương nỗi, trong triều ngoài nội chấn kinh. Văn thư cấp báo từ biên quan đưa về nhiều như tuyết bay. Khấu Chuẩn vô cùng bình tĩnh, ông đem văn thư cấp báo vất sang một bên, đại yến tân khách.

          Khấu Chuẩn lâm nguy không sợ, lan đến một bộ phận đại thần. Một số đại thần nhát gan kinh hoàng thất thố, đem văn thư cấp báo chuyển đến Tống Chân Tông. Tống Chân Tông cả kinh thất sắc, gấp triệu Khấu Chẩu đến hỏi. Khấu Chuẩn đáp rằng:

          - Thưa bệ hạ, trong 5 ngày có thể đánh lui quân địch, chỉ cần bệ hạ ngự giá thân chinh đến Đàn Châu.

          Quần thần thất kinh biến sắc, lũ lượt đòi thoái triều về nhà. Khấu Chuẩn nghiêm lệnh cấm chỉ, mệnh quần thần cung hậu hoàng thượng khởi giá.

          Chân Tông muốn tránh nơi hậu cung, hoãn bàn nghị kế. Khấu Chuẩn tiến lên, khuyên rằng:

          - Nếu bệ hạ tránh nơi hậu cung, quần thần không thấy bệ hạ, tất nhiên khủng hoảng sẽ làm hỏng quân quốc đại sự. Thần xin bệ hạ lập tức ngự giá thân chinh, để yên lòng dân.

          Tất Sĩ An bên cạnh cũng phụ hoạ, khuyên Chân Tông đi giết địch.

          Chân Tông triệu tập quần thần thương thảo tiến binh đại sự. Tham tri chính sự Vương Khâm Nhược 王钦若chủ trương dời đô đến Kim Lăng 金陵; đại thần Trần Nghiêu Tẩu 陈尧叟chủ trương dời đô đến Thành Đô 成都. Chân Tông nghe qua hai ý kiến, lại dao động.

          Khấu Chuẩn thét lớn:

          - Ai trù tính kế sách dời đô, tội đáng chém đầu. Đương kim hoàng thượng anh dũng, võ tướng cùng văn thần đồng tâm hiệp lực, địch khấu tất nhiên phải tháo chạy. Nếu không, còn có thể bẻ gãy quân Liêu, kiên thủ thành trì làm cho quân Liêu hao phí tài lực. Địch mệt ta khoẻ, quân ta sớm muộn gì cũng giành được thắng lợi. Sao có thể bỏ tông miếu xã tắc, chạy đến vùng Giang Nam, hay đất Thục xa xôi kia? Nếu dời đô, nhân tâm dao động, quân Liêu thừa cơ tiến vào, rất dễ đoạt được giang sơn Đại Tống. Đến lúc đó, bệ hạ còn có thể có nơi nào để tránh?

         Tống Chân Tông cho những lời của Khấu Chuẩn là có lí, quyết tâm ngự giá thân chinh ….. (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 22/02/2022

Nguyên tác

KHẤU CHUẨN

寇准

Trong quyển

HỔ CHI UY

虎之威

Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post